Skip to content

I. Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Voorwerp

  Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) is het definiëren van de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van abonnementen aan klanten, op de website www.mytheory.be.

  De Diensten omvatten alle producten en diensten die te koop worden aangeboden door de site www.mytheory.be.

  Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op de Site. Indien de klant op het moment van de bestelling ouder is dan 18 jaar, aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden integraal en zonder voorbehoud, zonder enige bijkomende formaliteit.

  Als de klant op het moment van de bestelling jonger is dan 18 jaar, moet hij niet alleen deze Algemene Voorwaarden lezen en aanvaarden, maar moet hij ook de uitdrukkelijke toestemming verkrijgen van zijn wettelijke vertegenwoordiger, die deze Algemene Voorwaarden in hun geheel moet lezen en aanvaarden. . geheel en zonder voorbehoud. In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt er van uitgegaan dat de klant of abonnee een meerderjarige natuurlijke persoon of een minderjarige natuurlijke persoon aanwijst die handelt met de uitdrukkelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

  1. Beschrijving van abonnementen

  De site www.mytheory.be biedt abonnementen te koop aan:

  Met het abonnement kunt u:

  1. Raadpleeg alle inhoud die op de site wordt gepubliceerd, de klant kan profiteren van alle bronnen die op de site beschikbaar zijn (cursussen, video’s, oefeningenreeksen en examensimulaties, enz.).
  2. Om toegang te krijgen tot exclusieve en niet-gepubliceerde inhoud gemaakt door de site www.mytheory.be. De beheerder van de site behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen van zijn keuze aan te brengen in de abonnementen, vooral in verband met technische ontwikkelingen.
  3. Bovendien behoudt de locatiebeheerder zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, de toegang tot abonnementen tijdelijk op te schorten die nodig zouden zijn om onderhoudswerkzaamheden te garanderen die verband houden met technologische ontwikkelingen, of die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van deze diensten. . De abonnee ontslaat de Vennootschap van iedere aansprakelijkheid ter zake en doet afstand van iedere claim en/of procedure tegen hem als gevolg daarvan.

   

  1. Duur van abonnementen

  De duur van elk abonnement is 3 dagen of 30 dagen.

  Elk abonnement is toegankelijk voor de abonnee totdat het afloopt, afhankelijk van de duur ervan. Zodra het abonnement afloopt, is onbeperkte toegang tot de inhoud en functies die door het abonnement worden aangeboden niet langer toegestaan.

   

  1. Abonnementsprijs en bestelling

  Om een ​​abonnementsbestelling op de site te plaatsen, moet de klant de volgende stappen volgen:

  • Volg de instructies op de site en in het bijzonder de instructies die nodig zijn voor het aanmaken van een klantaccount;
  • Vul het bestelformulier in en verklaar dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen door het betreffende vakje aan te vinken;
  • Valideer de bestelling;
  • Volg de instructies van de beveiligde online betalingsserver om de betaling uit te voeren.

  De klant ontvangt alsdan elektronisch en onverwijld een betalingsbevestiging, alsmede een ontvangstbevestiging die dient als bevestiging van de bestelling en een link naar deze Algemene Voorwaarden.

  De prijzen van de diensten zijn de prijzen die gelden op de dag waarop de bestelling wordt gevalideerd, namelijk 5 euro voor een abonnement van 3 dagen en 15 euro voor een abonnement van 30 dagen. Prijzen kunnen veranderen, maar dit heeft geen effect op bestellingen die een bevestigingsmail van de manager hebben ontvangen. Op het moment van validatie van de bestelling is de te betalen prijs inclusief alle belastingen (TTC) en niet exclusief belastingen (HT). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In geval van een prijswijziging heeft dit geen impact voor de duur van het aangeschafte abonnement. Voor elke nieuwe bestelling of bij stilzwijgende verlenging van abonnementen gelden de nieuwe prijzen.

  De betaling van de prijs door de klant gebeurt op de site met een bankkaart (Visa, MasterCard) of via Bancontact.

  Er wordt gepreciseerd dat wanneer de klant zijn bankgegevens aan de Vennootschap meedeelt, deze niet door de Vennootschap worden bewaard. De bankgegevens van de klant kunnen worden opgeslagen door een veilige aanbieder van online betalingsdiensten die onafhankelijk is van de site, onder de door laatstgenoemde gespecificeerde voorwaarden.

  Betaling voor Services is onderworpen aan volledige betaling bij het bestellen van een abonnement. De transactie wordt onmiddellijk van de bankkaart van de klant afgeschreven na verificatie van de kaartgegevens en ontvangst van de incassomachtiging van het bedrijf dat de door de klant gebruikte bankkaart uitgeeft.

  De betalingsverplichting gegeven door middel van een betaalkaart is onherroepelijk. Door informatie over zijn bankkaart te verstrekken, geeft de klant de site toestemming om zijn bankkaart te debiteren voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs van de Dienst op de dag van de bestelling. De site implementeert alle middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die door de klant naar de site worden verzonden, te garanderen.

   

  1. Herroepingsrecht voor abonnementen

  Wat de abonnementen betreft, erkent en aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de levering van abonnementen begint bij de bevestiging van de bestelling en dus vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen waarin de wet voorziet dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht. Bijgevolg zal geen enkel verzoek tot intrekking, annulering of terugbetaling ontvankelijk zijn voor de onderschreven periode.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

  De site is onderworpen aan de voorwaarden van wettelijke garanties voorzien in de wet inzake consumentenbescherming. De door de site geleverde dienst en het voorwerp van de bestelling moeten worden gebruikt volgens de instructies die op de site verschijnen. De klant verklaart op de hoogte te zijn van de beperkingen en limieten van internet en mobiele internetnetwerken. Bijgevolg kan de site in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de toegang tot diensten, snelheid van openen en raadplegen van pagina’s, tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van diensten of frauduleus gebruik door derden. informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld. Bijgevolg is het ook de verantwoordelijkheid van de klant om zijn computer of andere apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen elke vorm van binnendringing en/of besmetting door virussen. De site kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of beschadigingen aan de uitrusting van de klant. De site kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de aangeboden diensten onverenigbaar blijken te zijn met bepaalde uitrustingen en/of functionaliteiten van de computerhardware van de klant. Ten slotte is de klant als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de diensten en kan hij hem niet aansprakelijk stellen voor eventuele claims en/of procedures tegen hem als gevolg daarvan. De klant verbindt er zich ook toe om persoonlijk elke klacht, eis of verzet te behandelen, en meer in het algemeen elke procedure tegen de site die uitgaat van een derde partij en die verband zou houden met zijn gebruik van de diensten.

  1. Intellectueel eigendom

  De site in zijn geheel en elk van de elementen waaruit deze bestaat (zoals teksten, cursussen, vragen, video’s, geluidsbestanden, afbeeldingen, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, de exclusieve eigendom van de site mythory.be, die de enige geautoriseerde site. om de gerelateerde intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. Bijgevolg is de reproductie, weergave en wijziging van de gehele of een deel van de site op welk medium dan ook, voor ander dan persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, ten strengste verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de sitebeheerder. Overtreding van deze bepalingen wordt bestraft met sancties in overeenstemming met de bepalingen van het Intellectueel Eigendomswetboek en het Wetboek van Strafrecht, in het bijzonder met betrekking tot de namaak van het auteursrecht en het merkenrecht, evenals het Burgerlijk Wetboek op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid.

  1. Geschillen

  Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken.