Skip to content

I. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Definitie van de wegcode

De wegcode is een regeling die het verkeer op de openbare weg en het gebruik daarvan regelt voor:

  • Piétons
  • Voertuigen
  • Evenals het trekken, dragen of monteren van dieren en vee

Spoorvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg vallen niet onder de toepassing van deze regeling. Ze moeten echter de instructies van gekwalificeerde agenten en lichtsignalen respecteren.

 

Openbare wegen

  • Elk pad dat open is voor openbaar landverkeer  of de ruimte tussen eigendomsgrenzen
  • Het parkeerterrein van een supermarkt is een openbare weg zolang het publiek zonder enige controle wordt toegelaten en iedereen er toegang toe heeft, ook al zijn deze ruimtes in eerste instantie bedoeld voor klanten.

Delen van de openbare weg:

Wegen, trottoirs, fietspaden, vlakke/overhangende bermen, paden, onverharde wegen, speciaal begaanbare plaatsen, busbanen, pleinen, rotondes, snelwegen, autowegen.

 

De openbare plaats

Met openbare ruimte bedoelen wij: 

  • openbare wegen
  • openbaar terrein dat toegankelijk is voor een bepaald aantal mensen (bijvoorbeeld de binnenplaats van een kazerne, een ziekenhuis, een fabriek, betaald parkeren)
  • niet-openbaar terrein (bedrijfsparkeerplaats voor personeel)

Daar kunnen misdrijven met betrekking  tot aanrijding, dronkenschap, dronkenschap en verzekering  worden vervolgd.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation